Skontaktuj się z nami

Poradnia Życia Rodzinnego w Dąbrówce

ul. Malinowa 50, 62-070 Dąbrówka

Olga i Mariusz Małolepszy

tel. 605 660 226

 

Świetlica Socjoterpeutyczna "Barwna" na Jeżycach działa od 2016 roku jako specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 23 na ul. Norwida 21 w Poznaniu. Świetlica stanowi główne narzędzie pomocy wsparcia systemowego rodziny zgodnie z zamysłem Ustawodawcy w aspekcie stwierdzonej niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców w stosunku do małoletnich dzieci. Ww. wsparcie polega na wsparciu specjalistycznym już w samym środowisku rodzinnym bez konieczności umieszczenia dziecka poza rodziną np.  w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych tzw. Domach Dziecka.  Dzieci i młodzież, które korzystały i korzystają oraz tych które będą mogły korzystać w przyszłości zdecydowanej większości  pochodzą z środowiska rodzinnego określanego jako niewydolne opiekuńczo-wychowawczo z dominującym problemem jaki jest choroba alkoholowa, bądź alkoholizmem nawykowym, generujących bezrobocie, niezaradność życiową, przemoc domową, przestępczość, postawy roszczeniowe wobec systemu pomocy społecznej chcemy włączyć się w przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Młodzi ludzie wzrastając w tych rodzinach powielają nieprawidłowe wzorce w związku z czym dochodzi do tzw. zjawiska „ dziedziczenia” postaw, ról społecznych, przyzwyczajeń i nawyków.  Celem działalności placówki jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom z ww. rodzin, wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju szczególnie ich właściwej socjalizacji w grupie rówieśniczej i społecznej.  Obecnie zdecydowaną większość grupy stanowią uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta Poznań, którzy oprócz indywidualnego dostosowania programu nauczania potrzebują odpowiednich warunków do dalszej nauki w środowisku rodzinnym, który z oczywistych względów wspierany jest właśnie poprzez placówkę wsparcia dziennego jakim jest świetlica specjalistyczna ze stałymi warsztatami socjoterapii i terapii zajęciowej.  Wychowawcom świetlicy "Barwna" zależy m.in.  na tym, aby wychowankowie odkrywali w sobie pasję poznania i działaniaoraz rozwijali swoje zdolności. Działalność świetlicy realizowana i dotowane jest jako zadanie budżetowe Miasta Poznań przez organizację poza samorządową  tj. Fundację Szansa Fundacja w Poznaniu. 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu:

 

Świetlica Socjoterapeutyczna "Barwna"

Poznań - Jeżyce

ul. Norwida 21, 60-867 POZNAŃ

 

Kontakt:

email: swietlicabarwna@wp.pl  

 

Fundacja Szansa fundacja w Poznaniu

 

 

 

 

 

Świetlica Socjoterapeutyczna "Barwna"
Poznań - Jeżyce

24 stycznia 2019

Poradnia Życia Rodzinnego w Dąbrówce

Duszpasterstwo Rodzin 

Archidiecezja Poznańska